INTUICIJA IN EGO STANJA

INTUICIJA in EGO STANJA JAZA v delih Erica BERNA

E. BERNE stated it was purely based on sensory experience.

Prvi pomembni sledovi transakcijske analize so prepoznani v šestih člankih o intuiciji (Berne 1949., 1952., 1953., 1955., 1957. in 1962[IF1] ). Z raziskovanjem intuicije je pričel leta 1945 in pomembno vpliva ter pripomore k razumevanju teorije in dinamiki tega fenomena (pojava). Z izsledki in drugačnimi idejami kot so bile osnovne postavke psihoanalize (Freud), je postavil /začrtal drugačno pot v konceptu psihoanalize – nezavednega in s tem osnovno pravilo psihoanalitične psihoterapije proste asociacije.

Bernova izhodišča, da je vsak posameznik OK,  da smo vredni, cenjeni in spoštovani kot ljudje, da imamo zmožnost razmišljanja, da ljudje sami odločamo o svoji prihodnosti, da pa v nasprotju s psihoanalitičnimi metodami, da so besede, govor in intelektualne sposobnosti klienta zelo pomembne za uspešnost terapije, zavzame kritično premiso. Da bi razumeli intuicijo zavzema kritičnost do verjetja, da posameznik ni sposoben vedeti kaj ve in kako to ve , če to ni sposoben izraziti z besedami. 

»Intuicija je znanje utemeljeno z izkustvenim doživetjem, pridobi pa se z nežnim dotikom z osebo, ne glede na to ali je »intuitivnež« sposoben sebi ali drugim formulirati in razložiti kako je prišel do svojih zaključkov.« (Bern, 1949)

Znanje pridobljeno z intuicijo je osnova vsakega nadaljnjega odnosa in delovanja posameznika.

Razviti sposobnost intuitivnega mišljenja in doživljanja je ključnega pomena tudi za terapevta, dobrega terapevta. Na eni strani pri delu z uporabo konstruktivne gotovosti znanstvenega delovanja, intuicija pa mu lajša stanje budnosti, sprejemanja, stalnega kontakta s klientom, ponuja več možnosti kreativnega mišljenja.

»Intuitivno razumevanje pacienta, je/ se fenomenološko izraža na dva načina. 

Osnoven način, ki se kaže na prevladujoč način v delu nagonskih teženj, in ego predstav/stanj, ki se nanašajo na fiksacije pacientovih ego predstav/stanj.« 

»Ego predstave/stanja pomagajo terapevtu lažje razlikovati arhaično ego delovanje izmed odraslega delovanja. Zaradi lažjega razumevanje, so ti pojavi/vidiki delovanja poimenovani » otrok« in »odrasli« , v pacientu« (E.Berne, The Ego Image, Intuition end Ego States,119)

Bistveno in pomembno izhodiščno vprašanje, ki ga E.Berne v študiji intuicije postavi je :« Iz katerih podatkov si človek ustvari svoje mnenje o stvarnosti / realnosti?«

»Dušenje ida, človek velikokrat pozabi veliko tega kar bi zanj utegnilo biti koristno in dobro«, ker intuicija je znanje temelječe na izkušnji, pridobljeni v času pred verbalnega nezavednega ali pred zavednega funkcioniranja preko čutnega dotika z drugo osebo.. Tako posameznik ne samo da se ne zaveda kako nekaj ve, mogoče je celo da ne ve kaj ve, vede in reagira pa na določen način kot da… njegove akcije ali reakcije temeljijo na vedenju da nekaj ve (Berne, 1949/1977)

Berne v teoriji razvoja otroka (1940-1955) Izguba avtonomije in ustvarjanje skripta, prepozna, da so osnova za temeljne in usodne odločitve pomembe zgodnje odločitve, pred verbalne in intuitivne izkušnje otroka. Tukaj je razlog, da je večina odločitev o sebi, drugih, o življenju, izven polja zavestnosti človeka, vendar ga vodijo/ usmerjajo njegovo vedenje, mišljenje, čustvovanje.

Vendarle pa nas določajo tudi interakcije, odnosi z drugimi ljudmi, s transakcijami, ki nas postopoma oblikujejo v podobnostih, vrednotenju sebe, drugih, sveta, da mislimo, čutimo in se vedemo, kot drugi.

Osnovna izhodišča TA

Transakcijska analiza je teorija osebnosti in socialnega vedenja kot tudi klinična metoda  psihoterapije zasnovana na analizi vseh mogočih transakcij (enota medčloveškega odnosa) med dvema ali več osebami, na osnovi jasno prepoznavnih (opredeljenih) ego stanj. (Bern, Šta kažeš posle zdravo?,str.21). 

Ego stanja jaza lahko fenomenološko predstavimo kot skladen sistem čustvovanja, operacionalno pa kot niz skladnih vedenjskih obrazcev, ki so vidne v obnašanju, pojavi, besedah in mimiki.  Omenjena stanja niso vloge, so psihološke realnosti. 

Bern je tako koncipiral pojem ego stanja: 

Starš, stanja jaza, ki spominjajo na starševske like,

Odrasli, stanja jaza, ki so avtonomno usmerjena k objektivnemu upoštevanju realnosti

Otrok, tista stanja jaza, ki predstavljajo arhaične ostanke in so še vedno aktivna ter fiksirana v zgodnjem otroštvu. (Berne, 1964)

V teoriji modelov osebnosti v TA sta prisotni dve izhodišči:

Strukturalno, kjer je v ospredju vprašanje zgradbe vsebin, funkcijskih potencialov, izvora, časovno-prostorskih vidikov osebnostnih struktur in medsebojne dinamike njenih sestavnih elementov. 

Funkcionalno, ko je osrednje vprašanje aktivnosti izražanja različnih osebnostnih struktur, predvsem z vidika, ki omogoča njihovo prepoznavno diagnostiko na empiričen način. (M.Bertok, predstavitev modalitete)

Strukturalni model osebnostiEgo stanje Otroka Posnetki notranjih  dogodkov,(čustev) v odgovor na zunanje,čutni koncept življenja StaršOdrasliOtrokEgo stanje Starša Posnetki vsiljenih, nepreverjenih zunanjih dogodkov, priučeni koncept življenja, obnašanja, misli in občutkov, ki smo jih skopirali od staršev ali katere druge avtoritete, naučeni koncept življenjaEgo stanje Odrasli Transformacija dražljajev v drobce informacij, urejanje in dopolnjevanje na osnovi prejšnjih in novih izkušenj, miselni koncept življenjaFormulacijo Ego stanj je Bern razvil s pomočjo koncepta “psihičnih organov”: Starš predstavlja našo eksteropsiho, zanjo je značilno, da nastane na osnovi ponotranjenja vedenj, mišljenja in čustvovanja drugih ljudi, ki so bile za osebo posebej pomembne – avtoritete. Njena funkcija je, da osebi pomaga zagotoviti obstoj, poenostavi določene postopke, a včasih tudi preprečuje inpulzivnost in samoaktivnost arheopsihe. Odrasli predstavlja našo neopsiho, ki predstavlja tisti potencial oz. del naše osebnosti, ki je sposoben upoštevati zunanjo in notranjo stvarnost oz. “realnost tukaj in sedaj”. Funkcija neopsihe je v vzpostavljanju in ohranjanju celovitosti – ravnovesja med dogajanjem v nas  ter okoljem, v katerem živimo. Otrok predstavlja našo arheopsiho , ki predstavlja vedenja, razmišljanja in čustvovanja, ki pripadajo prejšnjim razvojnim stopnjam, so inherentna osebi in smo jih razvili “mi sami” – naš odnos do avtoritete.Strukturalna analiza II. reda prikaže strukture in vsebine vsakega ego stanja. Naš celotni razvoj, potek življenja pa je v veliki meri pokazatelj  v vsebini in strukturi Otroka2.Simbol za pred verbalno, intuitivno mišljenje je Odrasli v Otroku – O1Berne ga imenuje MALI PROFESOR, je kreativen in intuitiven, misli zelo konkretnoslikovito, simbolno in paradoksalno. Razvojno gledano se ta del osebnosti oz. sposobnosti Odraslega v Otroku začnejo razvijati že zelo zgodaj, po prvem mesecu življenja, v neverbalnem obdobju. »Marsovski« način razmišljanja Malega Profesorja omogoča otroku, da po navodilih Magičnega Starša sprejme odločitve oz. zgodnje odločitve v zvezi s prepovedmi in dovoljenji , ki jih »razume« v Magičnem Staršu. Njegov stil mišljenja dopusti otroku v pred verbalnem obdobju, da »ve« kako mama čuti in si tako zagotovi z ustreznim adaptiranim vedenjem (AdOt), pozornost in svoje preživetje. AdOt izraža potrebo po ustreznem vedenju in se poskuša izognit neustreznemu vedenju, čustvovanju, ki bi lahko  v drugih izzvala neodobravanje. Tako njegov Svobodni Otrok (SvOt), velikokrat v ozadju čaka na svojo priložnost. Ravnotežje med obema vzdržuje Odrasli v Ot2, ki mora delovati zelo premišljeno in v skladu s situacijo. Teh situacij je veliko in Odrasli je zelo zaposlen z odkrivanjem kaj bodo drugi sprejeli kot sprejemljivo, kaj bodo tolerirali, kdaj se bodo razjezili, kaj jim bo vzbudilo občutke krivde, nemoči, straha, bolečine. Primarna funkcija Malega Profesorja je, da lahko na tej razvojni stopnji otrok analizira sebe in svet, ki ga obdaja (RO).Kadar kot odrasle osebe mislimo intuitivno (uporabljamo samo Malega Profesorja) ter uporabljamo raje intuitivne kot pa logične ocene, takrat sebi ne dopustimo, da lahko mislimo, čutimo ali se vedemo kot »mi« sami. Humor je polje psihične dejavnosti, ki je še posebej značilna za naravo Malega Profesorja.»Magični Starš« Starš v Otroku – S1» V Magičnem Staršu« so ponotranjene prepovedi, zapovedi  in strategije za katere je oseba  prepričana, da so »magične« rešitve, ki mu omogočajo preživetje, garancija za dobre odnose z drugimi. »Magični Starš« je izvor osnovne psihopatologije, pa tudi varnosti. Berne navaja samo negativni vidik- »Mama Čarovnica« in »Oče Ljudožerec« s poimenovanjem Elektroda. Zaradi avtomatične narave delovanja S1, odrasla oseba kasneje v resnici sama ne ve zakaj se tako vede. Ko starši reagirajo negativno na spontane reakcije svobodnega Otroka (SvOt), se ta vznemiri. Tako zgodnji Odrasli – O1, išče rešitev. Rešitve, za pridobitev strouka avtoritet, postanejo integrirano vedenje osebe, ki pa je lahko v odrasli dobi neustrezno in za osebo nekonstruktivno. Izvajanje odločitev Malega Profesorja sčasoma postane avtomatsko in vse manj zavestno. (Reketni sistem)S1 se nagiba k poveličevanju, polno energije, ukvarja se z veliko stvarmi, da bi naredil vtis na »pomembne« ljudi. Izraža se intra psihičnem protokolu navodil SvOt in Malemu profesorju kaj naj dela-ta, eksterno pa se vede kot verjame da drugi od njega pričakujejo oz. želijo. »Magični Starš« se »posvetuje« z Malim profesorjem, redko oz nerado pa v odrasli dobi SvOt, Malemu profesorju »dovoli« spremembo.Nalogi iz S1 se lahko izkazujejo v samo destruktivnem vedenju, vključno s suicidalnimi, homicidalnimi in psihotičnim vedenjem, če bi se protokolu S1 želeli izogniti mimo  dovoljenj in prepovedi. (Skriptna prepričanja in verovanja)S1 je ego stanje, ki je osrednje v terapevtskem procesu, saj bistveno pogojuje skriptno vedenje osebe.»Somatični Otrok« Otrok v Otroku – Ot1 V Somatičnem Otroku –Ot1, so shranjene vse telesne, nagonske in emocionalne senzacije. Takšen »spomin« ne moremo/ znamo ubesedit , so nezavedne in pred zavedne vsebine, ki se ob različnih okoliščinah avtomatsko sprožijo kot fiziološka sprememba in telesna senzacija.  Take telesne reakcije in fiziološke spremembe lahko z opazovanjem v dani situaciji prepoznamo kot prijetne ali neprijetne dogodke / izkušnje, ki se jih oseba spominja, se pa jih ne zaveda. Take reakcije ohranjamo vse življenje skozi različne razvojne dobe. Take reakcije so lahko : zardevanje, bolečine v različnih delih telesa, bruhanje, znojenje, ritem dihanja, omedlevanje…Berne navaja, da smo se vsi rodili kot princi in princese, svobodni v izbiri in odločitvah kako in na kakšen način bomo živeli. Sposobnost zavestnosti, spontanosti in intimnosti so naše prirojene sposobnosti. Otrok ki se rodi, se rodi s sposobnostjo da uresniči svoje poslanstvo kot avtonomen, edinstven in neponovljiv član določene socialne sredine. Svoboda izbire daje moč, ki je potrebna da uresničimo ta svoj načrt.Viri:E. Berne, Intuition and ego states, Harper &Row, 1977E. Berne, Šta kažeš posle zdravo, NolitE. Berne, Katero igro igraš, IPTA, 2012ITTA, E. Berne, Faunder of Transactional Analaysis (1910-1970)M. Bertok, Uvod v Transakcijsko Analizo 101 [IF1]E. Berne, Intuition and Ego States (P.McCormick,ed.)1977[IF2](Stvarnost = jaz, drugi, svet-Referentni okvir-RO)[IF3]TA /Izven ego stanja Odrasli [IF4]Biološko-kemijski prenos informacij DNK, Psihološki prenos informacij [IF5]Transakcija= enota izmenjava strouka v komunikacijskem polju dveh ali več oseb