Kodeks etike in profesionalnega ravnanja članov društva Odstiranja

VELJAVNOST KODEKSA

Etični kodeks Društva Odstiranja  je zavezujoč temeljni dokument za vse člane Društva Odstiranja. Ureja in spoštuje profesionalno naravnanost in odgovornost v ravnanju, odnosu do uporabnikov, klientov, kot tudi vseh članov in  kolegov znotraj Društva Odstiranja in širšega družbenega okolja. Med člane, kolege Društva Odstiranja spadajo vse kategorije članstva kot vsi drugi, ki sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti Društva Odstiranja. Kodeks etike in profesionalnega ravnanja vsebuje vsa temeljna načela delovanja društva in odraža poslanstvo vseh članov društva za odprtost, dopolnjevanje, raziskovanje in oblikovanje dobre prakse, etičnega vedenja, kot tudi prepoznavanje neetičnega vedenja in neprofesionalnega delovanja. Kodeks Etike in profesionalnega delovanja Društva Odstiranja uporablja moško slovnično obliko, in sicer kot nevtralno obliko osebe moškega in ženskega spola.

 

ETIČNOST

Društvo Odstiranja se pri svojem delu ravna po načelih etike ( disciplina, ki jasno razloži osnovne vrednote, ki usmerjajo razmišljanje in vedenje ljudi), profesionalnega ravnanja, da uporabnike, kliente in sebe, zaščiti, zavaruje pred neprofesionalnim in neetičnim ravnanjem. Svoje delovanje razmejimo od ideoloških, osebnih in institucionalnih vplivov ter interesov, ki bi utegnili ovirati strokovno presojo o tem ali s svojim delovanjem dejansko pomagajo uporabniku, klientu ali zgolj zastopajo interese, ki niso v skladu z načeli strokovne pomoči.

 

NAMEN KODEKSA

Kodeks etike in profesionalnega delovanja Društva Odstiranja je namenjen zaščiti, varovanju kot informiranju uporabnikov, klientov,  ki koristijo ali se zanimajo za klinične storitve  društva, kot tudi referenčni okvir in jasna merila članom, kolegom in izvajalcem klinične  dejavnosti, o lastnem osebnem in profesionalnem vedenju, da delujejo v dobrobit uporabnikom, klientom vključenih v profesionalne odnose. Presojo in zagotovitev ustreznega postopka etičnosti ravnanja opravlja Častno razsodišče Društva Odstiranja, na osnovi Pravilnika o delovanju Častnega razsodišča. Le ta se pri svojem delu lahko opre na različne vire in pri presoji upošteva druga pomembna dejstva.

 

TEMELJNE VREDNOTE

Vrednota pomeni to, kar je osnovno za človeško bitje, kar podpira osebni razvoj in samo izpolnitev sebe in drugih. Vrednote sovpadajo s človekovimi pravicami in so zajamčene z Ustavo in zakoni Republike Slovenije ter v vseh mednarodnih dokumentih s področja človekovih pravic. Pomembne temeljne vrednote, ki jih soustvarjamo v etičnem in profesionalnem odnosu nudijo referenčni okvir za ozaveščanje člana o njegovem lastnem osebnem in profesionalnem vedenju z namenom delovati  v  dobro uporabnika, klienta v smislu podpore, omogočanja osebne rasti, samostojnosti, prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve lastnega življenja in vključevanja v medsebojne odnose njim pomembnim ljudem in širše družbene skupnosti.

 

ODNOS MED UPORABNIKOM,  KLIENTOM in SVETOVALCEM, TERAPEVTOM

 • Spoštujemo uporabnikovo, klientovo starost, zdravstveno stanje, spol, spolno usmeritev, kot etnično in versko pripadnost, kulturno in družbeno vključenost, pripadnost in vse druge vidike pomembnosti njegovega življenja ter upoštevamo pozitivne dejavnike njihovega referenčnega okvirja.
 • Razvijamo dobre, korektne in iskrene medčloveške odnose, ki so podlaga za profesionalno delo in sodelovanje med svetovalci, terapevti in uporabniki, klienti. Svetovalec, terapevt pri svojem delu upošteva pomen dobrega svetovalnega, terapevtskega odnosa za uspeh terapije in se zaveda moči in vpliva ter odgovornosti skrbi za terapevtski odnos. Delovanje v skladu s tem razumevanjem ne sme uporabnika, klienta finančno, čustveno ali seksualno izkoriščati za lastne interese.  V ta namen svetovalec, terapevt redno skupaj z uporabnikom, klientom evalvira sprejete vstopne dogovore in napredek v svetovalnem, terapevtskem procesu.
 • Svetovalno in terapevtsko delo je združljivo z izvajanjem posegov v medsebojna pravna razmerja samo v primeru zagotavljanja koristi otrok ali obravnav žrtev nasilja in v drugih primerih, kjer se tako zagotovi najvišja korist za uporabnika, klienta.
 • V primerih medsebojne nezdružljivosti vlog svetovalec, terapevt, kadar pride do takega konflikta interesov, je svetovalec, terapevt dolžan, da uporabnika, klienta na to  predhodno seznani, opozori in skupaj z njim razčisti  morebitne ukrepe in posledice.
 • Sprejeti odločitev o vstopu / izstopu, zaključku svetovanja, terapije je skupna odgovornost svetovalca, terapevta in uporabnika, klienta. Uporabnik, klient mora imeti / biti od vsegazačetka vključitve v svetovanje, terapijo in v vseh kasnejših fazah seznanjen, obveščen o možnostih in omejitvah pričakovanega svetovanja, terapije, kakšna je njegova vloga pri tem, ter mora soglašati z vsemi postopki in metodami dela.
 • Svetovalec, terapevt ob profesionalni presoji ob izstopu iz procesa svetovanja, terapije, omogoči izstop, prenehanje na način, ki omogoča zaključek ob spoštovanju uporabnikove, klientove avtonomije.

 

ZAUPNOST IN VARNOST

 • Vse pogovore med svetovalcem, terapevtom in uporabnikom, klientom obravnavamo kot zaupne. Uporabnika, klienta pred vstopom v svetovalni, terapevtski proces seznanimo (kot del dogovora), da lahko svetovalec, terapevt v izjemnih okoliščinah, ko je svetovanec, klient nevaren sebi ali drugim, dogovor o zaupnosti izjemoma omeji.
 • V primeru svetovalčevega, terapevtovega dvoma glede meja zaupnosti, je le ta dolžan poiskati supervizijo, da zaščiti sebe in uporabnika, klienta.
 • V primeru da svetovalec, terapevt potrebuje določene informacije, ki jih je pridobil pri delu z uporabnikom, klientom za uporabo pri predavanjih, raziskavah ali publikacijah, mora pridobiti uporabnikovo, klientovo soglasje, privolitev in zagotoviti njegovo anonimnost. Uporabnik, klient mora biti obveščen, da lahko soglasje, privolitev na uporabo informacij o njem, kadar koli prekliče.
 • Svetovalec, terapevt deluje v okolju, v katerem zagotavlja zasebnost in varnost zase in uporabnika, klienta.
 • Načelo zaupnosti odnosa med svetovalcem, terapevtom in uporabnikom, klientom traja tudi po zaključku procesa svetovanja, terapije.
 • V primeru, da se pri uporabniku, klientu v procesu svetovanja, terapije zazna zdravstvena težava, svetovalec, terapevt uporabnika, klienta napoti k njegovemu lečečemu zdravniku ali drugi usposobljeni osebi. Predhodno pridobimo uporabnikovo, klientovo soglasje, privolitev, razen v primeru močnejših etičnih ali pravnih utemeljitev.
 • Za primer nepredvidene svetovalčeve, terapevtove opravilne nesposobnosti ali smrti, moramo predvideti in poskrbeti za uporabnike , kliente. Poskrbeti moramo tudi za ustrezno obravnavo zaupnih zapisov, avdio ali video posnetkov.4
 • Poskrbimo vse, kar je v naši moči, da zavarujemo uporabnika, klienta pred telesnimi ali psihološkimi poškodbami, ki bi nastale v procesu svetovanja, terapije. Svetovalec, terapevt uporabnika, klienta naslavlja spoštljivo in o njem ne daje pripomb zaradi katerih bi bile njegove težave razumljene banalno.
 

ODGOVORNOST

 • Svetovalec, terapevt odgovorno vzpostavlja in predvideva posledice svojih dejanj tako zase, uporabnika, klienta da sklepa jasne dogovore med uporabnikom, klientom, ki so lahko ustni, pisni že pred vstopom v svetovalni, terapevtski proces.
 • Svetovalec, terapevt o poteku procesa svetovanja, terapije mora voditi stalen in urejen strokovni zapis, ki ga mora varno hraniti.
 • Da jasno opredeli vstopne / izstopne možnosti, trajanje, menjavo svetovalca, terapevta in način in višino plačila, odpoved dogovorjenih srečanj z ene ali druge strani, morebitne kasnejše spremembe dogovora.
 • Da svetovalec, terapevt predloži podatke o svoji usposobljenosti in izkušnjah.
 • Da ima uporabnik, klient vpogled v Kodeks etičnih načel in profesionalnega delovanja Društva Odstiranja ter možnostih urejanja morebitnih nesoglasij.
 • Da obvesti uporabnika, klienta ob  morebitnem prepoznanju konflikta interesov v uvodnem pogovoru ali kadarkoli v procesu svetovanja, terapije.
 • Da odgovorno postavlja in nadzoruje meje v / med profesionalnim, kolegialnim, prijateljskim odnosom in jih tudi vzpostavlja.
 • Da se v okvirih svoje profesionalne odgovornosti zanima, prizadeva in deluje v korist psihološkega in fizičnega zdravja svoje skupnosti in vključenosti uporabnikov, klientov.

STROKOVNOST

 • Svetovalec, terapevt je dolžan in zavezan da se stalno izpopolnjuje, vrednoti in izboljšuje strokovno znanje in tako vzdržuje svojo lastno učinkovitost in zmožnost izvajanja svetovalnega, terapevtskega dela.
 • Ima ustrezno svetovalno, intervizijsko in supervizijsko podporo, s pomočjo katere ohranja, izpopolnjuje etične in strokovne kompetence. Strokovno medsebojno povezovanje in sodelovanje je pomemben del osebnega razvoja, rasti.
 • Skrbi za svoje osebne potrebe in integriteto na način da nadaljuje svoj osebni in strokovni razvoj skozi nadaljnja usposabljanja, raziskovanja, redne intervizije, supervizije, osebno svetovanje, terapijo, objavljanje strokovnih prispevkov, izmenjuje svoje znanje z drugimi in prispeva k razvoju stroke, to je dolžan izvajati znotraj opredeljenih načel etičnega kodeksa in profesionalnega delovanja Društva Odstiranja.

ZAVEZA

Vsak član Društva Odstiranja je odgovoren za lastno profesionalno vedenje in delovanje,

ZAVEZUJEM se, da bom uporabljal kodeks etičnih načel in profesionalnega delovanja, kot referenčni okvir za svoje etično razmišljanje in refleksijo in kot vodilo pri svojem kliničnem delu, ter osnova za dobro prakso in ne kot spisek minimalnih zahtev. Da bom upošteval poklicne etične smernice glede na specifičnost svoje (moje) stroke. Člani Društva Odstiranja, ki izvajajo psihoterapijo se obvežejo da ob upoštevanju Kodeksa etičnih načel in profesionalnega delovanja Društva Odstiranja, upoštevajo tudi Etični kodeks EATE, Etični kodeks Društva Sloventa ter Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo – SKZP. Zavedam se, da delovanje, ki je v nasprotju s tem kodeksom etičnih načel in profesionalnega delovanja, obravnava častno razsodišče Društva.