Izobraževanja

Dve eno dnevni brezplačni  supervizijski delavnici, ki jih organizira društvo Odstiranja, in ki jih bo vodil Učitelj in Supervizor psihoterapevtske smeri Martin Bertok TSTA-P

sta namenjeni specializantom praktikom in diplomiranim psihoterapevtom različnih specializacij transakcijske analize.

Specializanti bodo lahko dobili supervizijsko asistenco tako za svoje tekoče delo s svojimi pacienti/klienti, kot za svoje proces priprav na pisni in ustni izpit.

Posamezna   supervizijske skupina je namenjena šestim supervizantom, ki bodo lahko predstavili svoj supervizijski problem  in sodelovali tudi  v  kaskadni superviziji  oziroma se preizkusili v supervizijskih veščinah.

Opravljen supervizijske aktivnosti na skupini štejejo za redne TA supervizijske ure (najmanj ena ura za udeleženca) razlika v udeležbi pri supervizijskih  času pa bo priznana v profesionalne TA trening ure.

Udeležba je brezplačna ker se program izvaja v okviru probacijskih ur družbeno-strokovno koristnega dela in bodo izvedene:

Skupinska supervizija I. individualna in supervizijske kaskade Petek 21.junija od 16.00 do 21.00

Skupinska supervizija II. individualna in supervizijske kaskade Petek 28.junija od 16.00 do 21.00

V prostorih Inštituta za psihoterapijo transakcijske analize IPTA Ob Ljubljanici 26a v Ljubljani

Vaše prijave sprejemamo na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. do pet dni pred pričetkom posameznega supervizijskega srečanja.

Vabljeni

Predsednica društva Odstiranja

Irena Fras

ŽALOST

Žalost je eno od štirih osnovnih avetntičnih čustev; aktivira se v raznolikih procesih žalovanja. Navezuje se na izgubo nekoga ali nečesa, na kar je bila oseba navezana oz. je bilo to zanjo pomembno. Žalost v procesu žalovanja pomaga, da se soočimo z izgubo in da 'se naredi prostor' za nove navezave.

Hkrati pa je žalost lahko tudi reketno (ali sekundarno) čustvo, ki nadomešča avtentično čustvovanje in je bilo razvito v otroštvu v 'ekonomiji strouka', le tej pa služi tudi v sedanjosti.

V celostnem modelu avtentično čustvo žalosti izhaja iz Ot v integriranem O1 (Ot v O1). Je skladno z življenjsko situacijo, dogajanjem okoli le te ali doživljanjem posameznika v odnosu do situacije. Posameznik iz Ot v O1 zaznava žalost; v S v O1 se zaveda vrednote oz. izgube; O2 v O1 pa razume intrapsihočno ter ekstrapsihočno dogajanje in posameznika usmerja k temu, da zmore poskrbeti za svoje potrebe (na OK način, na OK mestu, na OK prostoru, )

Reketna žalost izhaja iz Ot1 v celostnem modelu. V Ot1 so v času aktiviranja reketne žalosti aktivna vsa 3 podstanja tega egostanja, in sicer: v Ot2 v Ot1 se zbudi čustvo in -predvsem-nezaveden spomin; v O v Ot1 je 'otrok' povezal dogajanje v sedanjosti s preteklimi izkustvi; v S v Ot1 pa se aktivira vrednostna pozicija do čustvovanja (lahko si žalosten/na, ne smeš se jeziti, če boš jokal/a, bodo drugi bolj sočutni do tebe…).

Z uporabo funkcionalnega modela v avtentični žalosti nastopa svobodni Ot, ki naslavlja negujočega S (oboje izhaja iz OK dela osebnosti). V reketni žalosti se nahaja žalost v prilagojenem Ot, ki se je preadaptiral na osnovi zgodnjih izkušenj s pomembnimi drugimi. Problem reketne žalosti (kot tudi ostalih reketnih čustev) je, da ima izterjevalski značaj in da od sebe ali drugih »pričakuje« skriptni odziv, ki potrjuje ne-ok življenjsko pozicijo posameznika. Problem žalosti kot reketnega čustva je v tem, da reketno čustvo žalosti posamezniku ne zagotavlja ustreznih informacij - kaj se dogaja z njim, kaj potrebuje – posameznika ne vodi, da usmerja svoja čutenja/izražanja/ravnanja v efektivno smer ali reševanje problema. Reketna žalost namesto tega deluje samoohranjujoče in vzdržujejo žalostno naravnanost (tesnobo, depresijo…). V funkcionalnem modelu potemtakem tudi nagovarja druge, da z njim/njo ravnajo skladno s skriptom posameznika (potrjujejo položaj žrtve, preganjalca, reševalca v igrah…).

Nives Košir Maček, Specializantka Transakcijsko Analitične Psihoterapije

 

Literatura:

- E. Berne: Transakcijska analiza v psihoterapiji

- T. Tilney: Dictionary of Transactional Analysis

- M. Widdowson: Transactional Analysis fo Depresion

Razvoj transakcijske analize v Sloveniji

Pred profesionalno obdobje

Najprej so bile knjige

Prihod transakcijske analize v Slovenijo se je pričel že v času, ko je bila naša država integrativni del zadnje Jugoslavije. Ta relativno velika državna tvorba , ki je imela notranji trg in prosto gibanje prebivalstva po šestih republikah in dvema avtonomnima pokrajinama je bila dokaj propustna tudi do izmenjav številnih idej, ki so se porajala tako na vzhodnem, kot zahodnem delu povojno organiziranih političnih in znanstveno kulturni blokov. Največje mestno žarišče in obenem njeno glavno mesto Beograd je bil s strani tujih strokovnjakov s področja psihoterapije tudi najbolj obiskana metropola. Zato ne preseneča, da o prvih vzpostavljenih delovnih stikih med tedanjo domačo intelektualno humanistično stroko in transakcijskimi analitiki zahoda, tako ameriškimi kot evropskimi ,priča prevod knjige Dr Erica Berna Games people play * ter knjiga Prof. Dr. Josipa Bergerja » Tretji starš: nove smeri skupinske psihoterapije** v kateri je prav transakcijski analizi v pregledu tedanjih humanističnih psihoterapij namenjeno izpostavljeno poglavje, ter le leto kasneje Oba literarna dela, sta bila dosegljiva in našla svojo pot do slovenskega zainteresiranega bralca in tudi na nekatere katedre humanističnih fakultet v Ljubljani, kot dopolnilna literatura drugim humanističnim strokovnim virom.

Transakcijska analiza je prišla iz zahoda

Čeprav je bilo predhodni zgodovinski kontekst pomembno navesti tudi za boljše razumevanje tega, da so v Slovenijo v tedanjih pogojih prvi delno ali v celoti educirani psihoterapevti in učitelji transakcijske analize sprva prihajali večinoma prav iz Beograda, njihov poučevalni jezik pa je bil srbščina, je pri tem potrebno poudariti, da je transakcijska analiza kot pretežno verbalna psihoterapija izvorno predvsem dinamična tvorba angleškega, predvsem ameriškega in angleškega jezika. Podobno kot danes seje v tem jezikovnem območju prav tam nahajal strokovni potencial, ki je imela izvoren vpliv na pojav in razvijanje le te tudi v širšem kulturno znanstvenem kontekstu tedanja države.

Prve večdnevne transakcijsko analitične delavnice v Sloveniji je v tedanjem zainteresiranem slovenskem prostoru izvajala Dipl. psih. Stanka Gavrić , ki je dokaj številne med nami do navdušila za nadaljnje kasnejše tudi formalne profesionalne transakcijsko analitične edukacije. Ob izteku osemdesetih let, so bile slovenskim študentom dosegljive tudi delavnice različnih transakcijskih analitikov in evropskega iz ZDA prostora v različnih krajih tedanje države. Pri tem velja omeniti prezentacijske delavnice Johna Southgatha TSTA-P, Inna Stewarta TSTA-p Georga Cohlriserja TSTA-P in drugih učiteljev TA. Pomembno vzpodbudo nadaljnjemu razvoju predstavlja tudi kongres svetovne TA asociacije ITAA leta 1988 v Zagrebu, kjer so nekateri tedanji napredni študenti TA dobili svojo prvo priložnost za pristop k diplomskemu procesu in ustreznemu formalno strokovnemu nazivu za diplomiranega transakcijskega analitika CTA (Certified Transactional Anayst).

Med pomembnejšimi TA strokovnjaki iz tujine, ki so tako ali drugače pustili svoj edukativni pečat v tem delu slovenskega intelektualnega prostora v devetdesetih letih na generacije transakcijske analize v njeni psihoterapevtski aplikaciji pri študirajočih v Sloveniji bi na vidnejše mesto izpostavili Mary Cox TSTA-P, tedanjo predsednico Evropske TA organizacije in njej sledečega predsednika Johna Parra PTSTA-P, kasneje tudi Richarda G. Erskina TSTA-P, Nelly Micholt TSTA-P in Julie Hay TSTA-OE.

V Sloveniji je med leti 1985-1990 imela pomembno vlogo pri facilitiranju novih psihoterapevtskih znanj tudi tedanja Poletna šola psihologov, ki jo je organizacijsko vodil Dipl. psih. Prof. Bernard Stritih. Na ta pol spontana poletna srečanje so prihajali strokovnjaki iz različnih psihoterapij iz tujine, a tudi domačih delavnic je bilo nekaj . Pri tem so predstavljali in demonstrirali svoja psihoterapevtska pristopanja, raziskovanja in praktične delavniške procese, med njimi tudi transakcijsko analitične.

Zasluge k temu zgodnjemu umeščanju transakcijsko analitične misli pa v kontekstu časa gredo tudi Dipl. psih. Tilki Krenovi dipl. psih Branetu Martinoviču in Dipl. psih. Leonu lojku in drugim, ki so z lastnimi delavnicami širili kroge poznavanja transakcijsko analitičnih osnov.

Poleg transakcijsko analitičnih so v Slovenijo in tedanji dosegljiv prostor sosednjih republik prihajali v Slovenijo tudi delno ali v celoti formirani profesionalni psihoterapevti predvsem iz Geštalta, Bioenergetike, družinske Kemplerjeve, Sistemske in nekaj tudi iz hipno terapevtskih krogov kibernetične psihoterapije, katera je deloma tudi izšla iz transakcijske analize (G. Barnes TSTA-P).

V pogledu za nazaj, tako lahko ugotovimo,, da nas je zlasti v drugi polovici osemdesetih let z nekaj zamude zajel prvi zlati val nekaterih humanistično in eksistencialistično orientiranih psihoterapij, ki je svojo vitalnost na področju psihoterapije najprej pokazal v šestdesetih in sedemdesetih letih v Združenih državah Amerike in na to, bolj kot hkrati, postopoma še v širšem evropskem intelektualnem prostoru.

Ob iztekanju osemdesetih let se je tako zaključevalo pomembno pred profesionalno obdobje umeščanja transakcijsko analitične psihoterapije tudi v sicer poklicno še nedefiniran intelektualno dejavni prostor pri čemer je bila v ospredju motivacija zainteresiranih za svojo osebnostno rast in raziskovanje po umeščanju novih znanj v svojo primerno stroko.

Profesionalno obdobje

Za razvoj formalne edukacije iz transakcijske analize je pomembno tudi da se je leta 1988 pričel prvi formalno edukacijski program, ki ga je vodila PTSTA-P Tijana Mandič s svojim asistentom Dr. Zoranom Milivojevičem.

Čeprav krajše obdobje vojne začasno prekinilo formalno edukacijo v Sloveniji ni je iz organizacijskega konteksta stroke pomembno tudi to, da se je tedanja Jugoslovanska TA organizacija (JUTA) zaradi notranjih bojev in nesoglasij samo izključila iz EATA (European association for transactional analysis). To distanciranje, od centralne povezujoče strokovne organizacije je deloma prizadelo tudi Slovenske edukativne razmere vendar se je z ustanovitvijo Slovenskega društva za transakcijsko analizo SLOVENTA (1995)*** vzpostavila neposredna in kontinuirana aktivna povezanost z razvojem transakcijske analize v evropskem prostoru in nekoliko kasneje tudi z domačo razvijajočo se psihoterapevtsko stroko, zlati tisti njen del v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP), v kateri je prisotna od njenih ustanovnih časov preloma tega tisočletja in tako tudi organizacijsko in strokovno vključena v Evropsko asociacijo za psihoterapijo (EAP) in njene trende poklicne profesionalnosti.

Od leta 1996 v Sloveniji poteka transakcijsko analitična edukacija v slovenskem jeziku. V večih edukacijskih centrih, ki sledijo profesionalnim standardom evropske in svetovne organiziranosti transakcijske analize tako sodobni študent mnogo udobneje zastavlja in lahko načrtuje svojo edukativno participacijo . K vidikom razvoja TA v Sloveniji, pa lahko prištejemo tudi nekatere prevode klasičnih pomembnejših transakcijsko analitičnih knjižnih del v naš vsakodnevni psihoterapevtski operativni jezik s povprečnim pacientom****.

Z vzpostavitvijo formalnih ravni edukacije v devetdesetih letih, pa se je, podobno kot pri drugih psihoterapevtskih pristopih v slovenskem kulturno-znanstvenem prostoru pri študentih povečevala motivacija k dokončnemu profesionalnemu oblikovanju strokovne identitete. Sodobni študent psihoterapije, tako poleg svoje osebnostne rasti in uporabnosti v svoji primarni stroki praviloma aspirira tudi k svoji psihoterapevtski (diplomski) profesionalnosti, ki kot takšna sicer še bolj ali manj aktivno čaka na zakonsko dorečenost domače zakonodaje in s tem delu usodo z drugimi profesionalno organiziranimi psihoterapijami v sodobnem psihoterapevtskem edukativnem in delovnem prostoru.

Dodatna razvojna perspektiva na prisotnost transakcijske analize v njeni psihoterapevtsko aplikativni obliki je vidna v njenem povezovanju z domačim strokovnim prostorom, ki je do ustanovitve SKZP deloval predvsem modalitetno povsem avtonomno. To obdobje vrtičkov, se je uspešno preseglo pred dvema desetletjema z združenjem večine pristopov v Evropsko organizacijo za psihoterapijo preko sodelovanja in poenotenja nekaterih ključnih standardov poklicnosti, ki jih predvideva Strasbourška deklaracija o psihoterapiji***, ki predvideva psihoterapevta in psihoterapijo kot samostojni od drugih disciplin formalno neodvisen poklic.

Zaradi svoje konceptualne širokosti, ki omogoča delno uporabo TA idej tudi izven psihoterapevtskega delovnega konteksta lahko merimo razvitost naše ožje stroke tudi po tem, v kakšni meri je transakcijo analitična profesionalnost posameznikov usmerjena na druge-ne psihoterapevtske ravni uporabe, na primer v organizacijah, edukaciji in svetovanju.. Tudi na teh aplikativnih področjih najdemo v Sloveniji že dlje časa prisotno tudi transakcijsko analitične ideje in pristopanja, vendar organizacijski edukativni potenciali stroke ostajajo predvsem vezani, na občasne prihode strokovnjakov iz drugih držav.

V perspektivah opredeljevanja razvoja transakcije analize in predvsem transakcijsko analitične aplikacije bi spregledali pomembno in do pacienta/klienta osrednjo perspektivo razvojnosti, če nebi dovolj poudarili, da je bila in ostaja slovenska transakcijska analiza interaktivna tudi in morda predvsem v pogledu strokovno trendih konceptualnih in idejnih premikov v moderni TA.

Čeprav je v osmedemdestih in delno v devetdesetih letih prejšnjega stoletja tudi pri slovenskem TA praktiku prevladovala predvsem Klasična transakcijska analiza z behevioralnimi in nekaterimi psihodinamičnimi poudarki (glej Widowson M. ****) in atributi po zgledu na primer Anglije in nekaterih drugih držav in narodov, pri nas ni prišlo do razvoja specifičnih učnih centrov ali metodik dela, ki bi imele le določeno TA-šolsko pripadnost. ali konceptiko aplikativnega dela, -denimo Šola zgodnje odločitve, Kateksis ali katera druga.

S teh vidikov lahko govorimo predvsem o kontinuiranem eklektično integrativnem razvoju domače transakcijske analize katera spremlja in na katero delujejo relevantni zasuki na platformah teoretičnega, idejnega in etičnega dela ustanovitelja Transakcijske analize Erica Berna etiki. V določeni meri so vsi transakcijsko analitično strokovno-trendni vali , ki so vplivali v preteklih dvajsetih do petindvajsetih letih na teoretično in aplikativno transakcijsko analizo v Sloveniji so na primer psihodinamična (Carlo Moiso TSTAP in C. Novellino TSTAP) in nekateri kasnejši pripadniki psihodinamske TA šole , ki so vlagali svoje napore v integracijo TA konceptike z delom teoretikov objektnih odnosov, na primer ( Mary Cox TSTA P idr. ) .

Tudi pojav vpliva integrativne transakcije analize (Erikine R. TSTA-P gre v Slovenskih razmerah razumeti kot pomembno trendov TA (pod) šolo oziroma in obenem razlikovati z do malega morja integrativnih psihoterapij, ki označujejo enega od splošnih trendov v sodobni psihoterapiji, ne le transakcijsko analitičnega. Glede vstopa konstruktivistične in narativne interpretativne filozofije v corpus analitikum sodobnejše TA teorije in prakse, je gotovo tudi ta pustila nekatere prispevke domači stroki, ki pa v zadnjih letih pridobiva na relacijski dimenziji svojih raziskovanj. Zlasti relacijska transakcijsko analitična perspektiva (H.Hargarten, Bill Cornell, Charlotte Sills vsi TSTAP), je v sodobni evropski in tudi slovenski transakcijski analizi pustila morda najglobljo sled , saj je tudi edina, ki je vzpostavila svojo mednarodno organizacijo IARTA ( international Association for Relational Transactional analyis) s ciljem lažjega razvijanja lastnih premis izven splošnega eklektičnega prostora klasičnih in sodobnih trendov, ki jih sodobna transakcijska analiza premore.

Čeprav se zgornje trditve in opredelitve lahko zdijo preveč meritorne pri opisu slovenskega ožje strokovnega transakcijsko analitično organiziranega prostora, menimo, da so lahko dobro izhodišče za nadaljnjo diskusijo zainteresirani za sodobno identiteto transakcijske analize v Sloveniji.

Kratek pogled v nadaljnji razvoj TA pri nas

Povprečen sodoben študent vstopi v študij transakcijske analize s pričakovanjem da bi se je naučil, kar se da pravilno ali vsaj dobro. lahko pa se mu zgodi, da postane sokreator tega, kar se je učiti prišel in bog daj ostal učiti tudi izven včasih ozkih meja svoje vloge vsaj v delu, ki se nanaša na visoko etiko odnosnosti do sočloveka. Tako je razvoj transakcijske analize odvisen predvsem od tistih, ki v tem prostoru aktivno delujejo, kot študentje, učitelji in supervizorji in v ključni meri tudi od tega kar predstavlja sodobni transakcijsko analitični pacient, kateremu so v prvi vrsti napori transakcijskega psihoterapevta namenjeni.

Če se ozremo nazaj, se nam ni treba bati, da bi ne mogli upati tudi na dober nadaljnji razvoj psihoterapevtskega transakcijsko analitičnega načina razmišljanja, razumevanja , vrednotenja in psihoterapevtskega postopanja kot relevantnega do stisk modernega Slovenca in Slovenke, pa tudi vsakega drugega pripadnika te naše državniške narodno kulturne skupnosti. Iz povečane perspektive je slovenska transakcijska analiza zagotovo tudi dosežek in del modernih globalizacijskih tokov znanja vseh vrst nič manj psihoterapevtskega. Kako se bodo odrazili splošni trendi profesionalizacije, ki poučevanje in profesionalno formacijo vpredajo v akademsko sfero in ga tako v nekem smislu de naturalizirajo v njegovih tradicionalnih, dokazano uspešnih oblikah, zato je tudi v prihodnje predvsem upati v pluralen izobraževalni prostor, ki je sicer temelj tovrstnih edukativnih postulatov v Evropi. Prav tako, se bomo tudi v prihodnosti v Sloveniji soočali s pritiski po povečevanju števila psihoterapevtov in kvalitetno pripravo na temelje poklicnosti in njenih standardov. Nekateri mostovi sodobne slovenske psihoterapevtske stroke in njenih posameznih pristopov, pa so verjamem da dokončno postavljeni . Z akademskega vidika je tako psihoterapija vedno tudi specialistični študij, saj je izraz psihoterapije postal zajemnik različnih pristopanj k problemu osebnostne spremembe in kako jo facilitirati s psihoterapevtskim postopanjem v korist njenega sodobnega pacienta.

Martin Bertok

Učitelj in supervizor transakcijske Analize –psihoterapevtskih aplikacij

TSTA-P– Teacher and Supervisor of Transactional Analysis – Pshychotherapy applications

Univ. dipl.soc. , Dipl. psihoterapevt CTA-Psychotherapy

Prejemnik Evropske EAP in Slovenske  SKZP diploma za psihoterapijo

Član: ITAA International transactional analysis association

Evropske organizacije ze psihoterapijo EAP

Društva za logoterapijo Slovenije

Član društva Odstiranja

Opombe poglavja

* Koju igru igraš? Nolit Beograd 1980

**Treči roditelj: Novi pravci grupne psihoterapije Dr. Josip Berger Beograd zal Nolit Beograd 1986

*** Društvo SLOVENTA je bilo ustanovljeno leta 1995, naslednje leto (8.7.1996) pa postalo stalna članica Evropske organizacije za transakcijsko analizo . K ustanovitvi in zgodnjemu uspešnemu organizacijskemu delovanju društva so prispevali pomembna prizadevanja njegovi ustanovitveni člani (Dipl. Psih. Paj Nada, Bevc Cvetka, Tine in Mia Furlan in drugi vključno z piscem teh vrstic, ki je prevzel prvo predsedniško vlogo društva in prvo delegatsvo v strokovnih organih Evropske TA asociacije).

**** Katero Igro igraš? Ljubljana, Sinesis2007

Transakcijska analiza v psihoterapiji Ljubljana, Inštitut za psihoterapijo transakcijske analize

Ljubljana 2011

 

*****Transacional analysis 100 key points, Widdowson Mark, Routledge 2010

Uvodni seminar v transakcijsko analizo TA 101

Izvedba MAJ 2019

Seminar, ki ga inštitut tokrat organizira v sodelovanju z društvom Odstiranja omogoča seznanitev z osnovnimi koncepti transakcijske analize in je uradni seminar EATA - evropske in ITAA - svetovneasociacije za transakcijsko analizo. Namenjen je vsem, ki želite obogatiti svoje znanje iz psihoterapevtskih pristopov, osebnostne rasti in odnosne komunikacije.in tistim ki se vpisujete v študij transakcijske analize na profesionalno stopnjo.

Predstavlja tudi osnovno učno izkušnjo za kandidate zainteresirane za vključitev v nadaljnje profesionalno usposabljanje v pristopu transakcijske analize. Ker je eden od prediktorjev profesionalne uspešnosti za študentaustrezno izbran psihoterapevtski pristop, je seminar namenjen tudi vsem, ki so se za študij psihoterapije že odločili, ki pa še izbirajo svojo psihoterapevtsko specialnost.

Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdilo o udeležbi. in Certifikat TA 101

Slednji poleg dokončane visokošolske izobrazbe in najmanj srednješolske stopnje poznavanje angleškega jezika, omogoča vpis v profesionalni TA trening za pridobitev poklicne psihoterapevtske TA kvalifikacije "Diplomirani Transakcijski analitik - psihoterapevt".

METODE DELA Predavanja, primeri, vaje - igre vlog, delo v parih in manjših skupinah.

PREDAVATELJ Martin Bertok, Diplomirani TA psihoterapevt, učitelj in supervizor transakcijske analize TSTA-P ( Teaching and supervising transactional analyst – psychotherapy applications ), prejemnik Evropske - EAP in Slovenske SDP diplome za psihoterapijo.

URNIK Sobota od 9.00 - 19.00 ( čas za kosilo od 13.00 do 14.45 )

Nedelja od 10.00 do 17.30

KRAJ IZVEDBE Inštitut IPTA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV Je omejeno na 9 ljudi.

KOTIZACIJA: 220.oo Eur

V kotizacijo je vključen učbenik Perspektive na teorijo osnov transakcijsko analitične psihoterapije

Zadnji rok za prijavo in vplačilo kotizacije:do 8 dni pred pričetkom seminarja na

Društvo Odstiranja : TRR. SI56 6000 0000 0607 485 pri HRANILNICA LON d.d. Kranj
DAVČNA številka: 99546272
MATIČNA številka: 4083857

Cenik

Udeležencem bo dostopen tudi nakup literature po znižanih cenah:

 • Perspektive na teorijo in prakso osnov v transakcijsko analitično psihoterapijo ( Martin Bertok TSTA-P , IPTA, november 2014 ) Redna cena 29.50. EUR / seminarska cena 20.oo EUR
 • Katero igro igraš? Games people play - Dr. Eric Berne ( Prevod Martin Bertok, Ljubljana, 2012 ) Redna cena 29.50 EUR / seminarska cena 20.00 eur
 • Transakcijska analiza v psihoterapiji ( Prevod Martin Bertok Ljubljana 2011 ) Transactional analysis in psychotherapy Dr. Eric Berne. Redna cena 29.50 EUR seminarska cena 20.00 eur

Za prijavo  prosimo, da uporabljajte spletno prijavnico v glavnem nmeniju, za dodatna vprašanja pa smo vam na voljo na e-naslovu   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Vsebina uvodnega seminarja TA 101

Seminar ima 10. tematskih sklopov in več podtem pri vsakemu od njih.

Namen uvodnega seminarja TA 101:

 1. Pričakovani učinki seminarja za udeležence ki bodo:
  1. Poznali temeljne teoretične koncepte in etiko transakcijske analize
  2. Lahko prepoznavali uporabnost osnovnih konceptov pri razreševanje nekaterih komunikacijskih problemov
  3. Prepoznavali in razvrščali pojavnost odnosnih vedenj in notranjih procesov z uporabo konceptov transakcijske analize
 2. Opredelitev potencialov transakcijske analize in njena njenih področja uporabe
  1. Definicija /e transakcijske analize
  2. Temeljne vrednote in filozofski principi
  3. Opredelitev avtonomije
  4. Dogovorna metoda
 3. Področja uporabe in razlike uporabe
  1. Psihoterapija
  2. Svetovanje
  3. Vzgoja
  4. Organizacije
 4. Kratek pregled razvoja transakcijske analize
  1. Eric Berne ( Kdo je bil Eric Berne?, Razvoj njegovih idej, Seznam Bernovih najpomembnejših del )
  2. Razvoj transakcijske analize kot korpusa znanj
  3. Prejemniki nagrad Eric Berne ( post Eric Berne Memorial Awards EBMA)*
  4. Seznam prejemnikov
  5. Organiziranost stroke transakcijske analize ( svetovna, nacionalna, regionalna, večnacionalna, in mednarodna organiziranost )
 5. Teorija osebnosti - Stanja jaza (ego stanj)
  1. Opredelitev ego-stanj
  2. Strukturalni model stanj jaza
  3. Vedenjski opis stanj jaza (Funkcionalni model osebnosti)
  4. Egogram
 6. Teorija motivacije: potreba ( lakota ) po strukturi, stimulusu in priznanju stroke
 7. Teorija komunikacije-analiza transakcij
  1. Definicija transakcij
  2. Vrste
  3. Pravila komunikacije
  4. Opredelitev
  5. Vrste
  6. Ekonomija strouka
  7. Socialno zapolnjevanje (strukturiranje) časa
 8. Strukturalna in funkcionalna psihopatologija
  1. Strukturalna
   1. Odnosne Simbioze: pojem in vrste
   2. Kontaminacije, izključitve, konstantna   stanj jaza in poškodbe ego- mej
   3. Zanikanje - Discounting
  2. Funkcionalna
   1. motnje v delovanju ego stanj
 9. Teorija življenjskih obrazcev( Igre, Reket in Življenjski načrt - Skript )
  1. Analiza iger
  2. Definicije iger
  3. Razlogi za igranje iger
  4. Prednosti iger
  5. Primeri iger
  6. Stopnje
  7. Reket ( Izterjevalno vedenje )
  8. Pojem in vrste
  9. Analiza Skripta
  10. Avtonomija (Zavestnost, Spontanost, intimnost)

Odstiranje.si uporablja piškotke, s katerimi omogočamo kvalitetno uporabniško izkušnjo in pravilno delovanje vseh funkcij spletne strani. Za nadaljevanje uporabe naše strani se morate strinjati s piškotki.Če bi radi izvedeli več o piškotkih, si preberite tekst tukaj!.

Sprejemem piškotke te spletne strani!

EU Cookie Directive Module Information